1. EJENDOMSFORBEHOLD

Sælgerfirmaet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.

2. LEVERING – FORSINKELSE

Brugt bil

Såfremt levering af det købte forsinkes pga. krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes sælgerfirmaet, forlænges  leveringstiden med 30 dage.  Fore vare- og lastbiler samt busser forlænges leveringstiden dog med 60 dage. Inden fristen kan køber ikke hæve købet I forbrugerkøb kan køber dog, når leveringsfristen er udskudt, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

3. FORSIKRINGER

Ved køb med ejendomsforbehold er køber forpligtiget til at tegne kaskoforsikring og give forsikringsselskabet oplysning om det købtes anvendelse. Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien. Køber er forpligtiget til at underskrive panthaverdeklaration.

Størrelsen af forsikringsomkostninger (præmie) oplyses i henhold til lov om kreditaftaler §14.

4. REGULERING AF KØBESUMMEN

Såfremt der efter slutsedlens oprettelse sker ændringer vedrørende afgifter eller lignende ydelser, der skal erlægges i anledning af bilens salg og/eller registrering, skal den i slutsedlen anførte købesum, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.

5. KØBERS PLIGT TIL AT AFTAGE DET KØBTE

Medmindre andet er aftalt, er køber forpligtet til at aftage det købte inden 6 dage efter dette er meldt klar til levering af sælger. Undlader køber dette, er denne erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

6. VÆGTAFGIFT

Vægtafgift, der ikke er forfalden, er ikke indregnet i prisen. Det samme gælder en byttebil. Forfalden vægtafgift på byttebilen betales af køber indtil levering.

7. BYTTEBIL – FORRINGELSE

Byttebil leveres i samme stand som ved aftalens indgåelse. Køber bærer risikoen for eventuel forringelse, med undtagelse af slitage som følge af normal brug, i tiden indtil bilen overgives til sælgerfirmaet.

Eventuelle erstatningssummer tilfalder sælgerfirmaet.

8. KILOMETERTÆLLER

Kilometertæller er angivet ifølge kilometertæller udvidende ved handelens indgåelse.

Er feltet ”kilometertællergaranti Ja” afmærket i slutsedlens rubrik 2, betyder det, at forhandler garanterer, at den solgte bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende. Er feltet ”kilometergaranti Ja” afmærket i sludsedlens rubrik 4, betyder det, at køber garanterer, at den indbyttede bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.

Er feltet ”større skade Ja” afmærket, betyder det, at den pågældende for har haft en karrosseriskade, der har medført opretning i karrosseribænk.

9. AFGIFTER – SPECIFIKATION

Moms og registreringsafgift specificeres i kontantsalgserklæring/faktura.

10. KØBEKONTRAKT

Ved køb med ejendomsforbehold er køber ved leveringen forpligtet til at underskrive købekontrakt.

Sælgerfirmaet udleverer oplysninger om standardvilkår i købekontrakt.

11. REKLAMATIONSRET

Efter købelovens §83 kan en forbruger i indtil 24 måneder fra leveringsdatoen reklamere over fejl og mangler til sælger. Ved køb af en BRUGT bil skal køber dog være opmærksom på følgende:

A. Der er kun tale om mangler i købelovens forstand, hvis manglen har været til stede på det tidspunkt køber fik bilen leveret.

B. Der kan ikke efter leveringen reklameres over fejl, som køber er gjort opmærksom på senest ved handlens indgåelse (underskrift på slutseddel).